Στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης οδηγός κάτοχος αλβανικής άδειας οδήγησης

Ο οδηγός με Αλβανική άδειας ικανότητας οδήγησης θεωρείται ότι στερείται άδειας οδήγησης και οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στην ασφαλιστική του εταιρία για το αυτοκινητιστικό ατύχημα που προκάλεσε.

Δεν έχει σημασία αν ο οδηγός κάτοχος αλβανικής άδειας οδήγησης υπέγραψε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τους όρους εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη, αρκεί που παρέλαβε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το επικαλέστηκε όταν ο ίδιος έγινε υπαίτιος αυτοκινητιστικού ατυχήματος

Ο Θ..... ιδιοκτήτης του προαναφερόμενου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κατάρτισε με την παρεμπιπτόντως ενάγουσα στη δεύτερη και τέταρτη παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλιστική εταιρία τη με αριθμό ..... ασφαλιστική σύμβαση, η οποία αφορούσε την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Θ.... από τροχαία ατυχήματα με το με αριθμό κυκλοφορίας .... ΙΧΕ αυτοκίνητο του για την περίοδο από ... έως .., μέχρι του ποσού του 1.000.0000€ για σωματικές βλάβες και για υλικές ζημίες. 

Στο ασφαλιστήριο έγγραφο, που επικαλείται και προσκομίζει η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία, καθώς και στους επισυναπτόμενους σ' αυτό γενικούς όρους ασφαλίσεως (και ειδικότερα στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 14 παρ. 7 αυτών), υπάρχει σε εμφανές σημείο ο όρος ότι από την επίδικη ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία το ατύχημα προκαλείται «από οδηγό, ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί».

Το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο δεν υπογράφηκε από τον παρεμπιπτόντως εναγόμενο, πλην όμως ο τελευταίος συνομολόγησε τη σύμβαση αυτή σιωπηρά και αποδέχτηκε τους περιεχόμενους στο ανωτέρω ασφαλιστήριο όρους με σειρά από ενέργειές του, οι οποίες υποδηλώνουν με σαφήνεια την αποδοχή αυτή η κατοχή άδειας ικανότητας οδήγησης άλλου κράτους, που δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ως ισχυρή, δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή του ως άνω λόγου εξαίρεσης.

Ειδικότερα, ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος παρέλαβε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το ειδικό σήμα του άρθρου 5 παρ 2 Ν. 469/1978 και στη συνέχεια κατέβαλε το συμφωνηθέν ασφάλιστρο, ενώ μετά το επίδικο τροχαίο ατύχημα επικαλέστηκε το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο στα πλαίσια της ποινικής προδικασίας για το επίδικο συμβάν. 

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος κατά τον επίδικο χρόνο οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας .... ΙΧΕ αυτοκίνητο κατοχής του ιδίου, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης. Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, που προβλήθηκε από τον παρεμπιπτόντως εναγόμενο, πρέπει να απορριφθεί πρωτίστως ως μη νόμιμη, δεδομένου ότι με την σύμβαση ασφάλισης από τροχαία ατυχήματα δεν ασφαλίζεται η ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου, αλλά η ευθύνη από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου οχήματος, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του οδηγού.

Επομένως, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία γνώριζε ότι ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αυτό δεν σημαίνει αποδοχή του κινδύνου να οδηγεί ο τελευταίος το επίδικο ζημιογόνο όχημα, ούτε σιωπηρή κατάργηση του ρητού όρου της επίδικης ασφαλιστικής σύμβασης. 

Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι ο οποίος είναι σαφής και αναφέρεται στην κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια ικανότητας οδήγησης, με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα ερμηνείας του όρου αυτού, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος. 

Κατά συνέπεια, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση ο προαναφερόμενος λόγος αποκλεισμού της ασφαλιστικής κάλυψης και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν δεκτές οι υπό κρίση δεύτερη και τέταρτη παρεμπίπτουσες αγωγές και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του παρεμπιπτόντως εναγόμενου να καταβάλει στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα κάθε ποσό που η τελευταία θα υποχρεωθεί να καταβάλει στους ενάγοντες της πρώτης και τρίτης αγωγής, νομιμοτόκως από την ημέρα της σχετικής καταβολής και μέχρι την εξόφληση. 

Περαιτέρω, πρέπει να καταδικαστεί ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος λόγω της ήττας του στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της παρεμπιπτόντως ενάγουσας της δεύτερης και τρίτης παρεμπίπτουσας αγωγής, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οδηγός με αλβανική άδεια οδήγησης θεωρείται ότι στερείται άδεια οδήγησης στην Ελλάδα και αποζημιώνει την ασφαλιστική του εταιρία αν είναι υπαίτιος αυτοκινητιστικού ατυχήματος


Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ