Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2017

Αποζημίωση 800€ λόγω ασύμφορης επισκευής αυτοκινήτου

Εικόνα
Εάν η επισκευή ενός αυτοκινήτου κρίνεται ασύμφορη, ο ιδιοκτήτης δικαιούται αποζημίωση ίση με την εμπορική αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα.Για το ασύμφορο της επισκευής των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο συγκρίνουμε την εμπορική αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα με το κόστος αγοράς ανταλλακτικών και το κόστος εργασιών επισκευής του αυτοκινήτου.Εφόσον το κόστος ανταλλακτικών και το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου πλησιάζουν την εμπορική του αξία, το αυτοκίνητο θεωρείται ότι έχει υποστεί ολική καταστροφή από οικονομική άποψη, είναι δηλαδή ασύμφορη η επισκευή του και ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ως αποζημίωση την εμπορική αξία που είχε το αυτοκίνητό του πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα.Ας δούμε και ένα πολύ σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση αυτοκινήτου του οποίου η επισκευή κρίθηκε ασύμφορη:Το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ..... I.X.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενάγοντα, εργοστασίου κατασκευής M....., τύπου ...., μοντέλου ...., χρώματος μ…

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Εικόνα
Αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας θύματος θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος δικαιούται αυτός που πράγματι κατέβαλε τα έξοδα κηδείας.Στη δίκη για την αποζημίωση από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα η σχετική δαπάνη δεν κρίνεται με βάση το κληρονομικό δίκαιο ή τις διατάξεις περί φορολογίας κληρονομιών.Η αποζημίωση για τα έξοδα κηδείας ανήκει σε αυτόν που πράγματι κατέβαλε τα έξοδα κηδείας σε εκπλήρωση δικής του νομικής υποχρέωσης.Στη δίκη για την αποζημίωση από το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό ατύχημα δεν ενδιαφέρει εάν αυτός που κατέβαλε τα έξοδα κηδείας έχει ενδεχομένως δικαίωμα να αναζητήσει το σύνολο ή μέρος των εξόδων κηδείας από τα άλλα τέκνα ή από τη σύζυγο του θύματος.Ας δούμε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα από μια σχετική δικαστική απόφαση που επιδικάζει αποζημίωση  για τα έξοδα κηδείας: Ομοίως ουσιαστικά αβάσιμος κρίνεται ο λόγος εφέσεως της εκκαλούσας ασφαλιστικής εταιρίας, με τον οποίο επικαλείται ότι η Ε.... δεν νομιμοποιείται να ζητήσει ολόκληρο το ποσό των εξόδων κηδείας