Αποζημίωση τραυματία αυτοκινητιστικού ατύχημα για αποκλειστική νοσοκόμα

Το θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος δικαιούται αποζημίωση για τη δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού και μακροχρόνιας νοσηλείας τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην οικία του.

Η σχετική αξίωση δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμας εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και όταν το θύμα του αυτοκινητιστικού ατυχήματος έλαβε τις σχετικές υπηρεσίες από την οικογένειά του και δεν χρειάστηκε να απασχολήσει αποκλειστική νοσοκόμα.

Δεν δικαιούται όμως δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου κατά τη διάρκεια της νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ειδικότερα: 

O ενάγων κατά το χρονικό διάστημα από ...... (οπότε εξήλθε από τη Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου) έως και τις .... οπότε εξήλθε από το νοσοκομείο, δηλαδή για 269 ημέρες, λόγω της σοβαρότητας της καταστάσεως της υγείας του, αδυνατούσε πλήρως να αυτοεξυπηρετηθεί και είχε ανάγκη της διαρκούς φροντίδας τρίτου (πέραν των νοσηλευτών) προσώπου (αποκλειστικής νοσοκόμου), επί 24ωρου βάσεως. 

Τις υπηρεσίες αυτές, το παραπάνω διάστημα, παρείχαν η μητέρα του και ο αδελφός του, οι οποίοι, με υπερένταση των προσπαθειών τους, ήταν καθημερινά (και όλες τις ώρες) κοντά του. Για τις υπηρεσίες αυτές, εάν απασχολούσε με αμοιβή τρίτο πρόσωπο, θα κατέβαλε το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα, ως εκ της αναγκαίας 24ωρης απασχόλησης, το οποίο συνήθως καταβάλλεται σε ανάλογες περιπτώσεις για την προσφορά των ίδιων υπηρεσιών και συνολικά το ποσό των 26.900 ευρώ (=269 ημέρες Χ 100 ευρώ την ημέρα). 

Το παραπάνω ποσό ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει, έστω και αν πράγματι δεν το κατέβαλε στη μητέρα και τον αδελφό του, διότι η μη καταβολή αμοιβής στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλεια των υπόχρεων προς αποζημίωση και σε αποφυγή απ' αυτούς της σχετικής αποζημιώσεως...

Ακόμη, λόγω της σοβαρότητας της καταστάσεως της υγείας του και της πλήρους αδυναμίας του να αυτοεξυπηρετηθεί, τις ίδιες, ως άνω, υπηρεσίες, επί 24ωρου βάσεως, παρείχαν στον ενάγοντα η μητέρα του και ο αδελφός του και κατά το χρονικό διάστημα από ..... (επομένη της εξόδου του από το νοσοκομείο) έως το χρόνο σύνταξης της αγωγής, που παρέμεινε κλινήρης στην οικία του για 8 ημέρες.

Για τις υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου θα δαπανούσε το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα και συνολικά για το παραπάνω διάστημα το ποσό των 800 ευρώ (=8 ημέρες Χ 100 ευρώ), το οποίο επίσης δικαιούται να αξιώσει ο ενάγων. 

Συνεπώς, για την ανωτέρω αιτία πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 27.700 ευρώ (=26.900+800), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.... 

Κατά το διάστημα της νοσηλείας του ενάγοντος στη Μ. Ε. Θ. του νοσοκομείου η σχετική αξίωση (απασχόληση αποκλειστικής νοσοκόμου), πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.....

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Η φροντίδα που προσφέρει η οικογένεια στον τραυματία αυτοκινητιστικού ατυχήματος δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας υπέρ του τραυματία αυτοκινητιστικού ατυχήματος.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ