Αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα εργαζόμενου σε κούριερ

Αμειβόμενος με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών σε εταιρεία courier αποζημιώνεται για τα απολεσθέντα εισοδήματα του μετά από τραυματισμό σε αυτοκινητιστικό.

Για όσο διάστημα είναι ανίκανος για εργασία δικαιούται αποζημίωση για εισοδήματα ίση  με τα ποσά που θα εισέπραττε βάσει των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που θα εξέδιδε μείον τα ποσά που εισέπραξε από τον ΟΑΕΕ λόγω ατυχήματος στην εργασία του.

Δεν δικαιούται να αξιώσει όποιο ποσό εισέπραξε από τον ΟΑΕΕ.

Ας δούμε μία σχετική δικαστική απόφαση: 

Κατά το χρόνο του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος ο ενάγων συνεργαζόταν με σύμβαση συνεργασίας (έργου) με επιχείρηση ταχυμεταφορών που εδρεύει στην …. και έχει ως αντικείμενο τη διενέργεια ταχυμεταφορών (υπηρεσιών courier). 

Συγκεκριμένα, η εκ μέρους του ενάγοντος παροχή υπηρεσιών προς την ανωτέρω επιχείρηση είχε ως αντικείμενο τη μεταφορά και διανομή (παράδοση – παραλαβή) εγγράφων και δεμάτων διαφόρων πελατών της ανωτέρω επιχείρησης, την οποία διενεργούσε ο ενάγων, χρησιμοποιώντας Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο ή δίκυκλο μοτοποδήλατο της επιχείρησης, μέσα στα όρια του νομού έναντι συμφωνημένης αμοιβής 1.000€ μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α. 

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από ιδιωτική σύμβαση συνεργασίας που φέρει θεώρηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και από τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που επικαλέστηκε και προσκόμισε ο ενάγων στο ακροατήριο. Αν δεν είχε λάβει χώρα το αυτοκινητιστικό ατύχημα το οποίο είχε ως συνέπεια να υποστεί ο ενάγων σοβαρή σωματική κάκωση, να καταστεί ανίκανος για εργασία επί πέντε μήνες και να παραμείνει εκτός εργασίας και να λάβει ισόχρονη αναρρωτική άδεια, πιθανολογείται ότι ο ενάγων θα συνέχιζε να ασκεί την ανωτέρω εργασία του και θα αποκόμιζε την ανωτέρω μηναία αμοιβή του, ποσού 1.000€ μηνιαίως. 

Συνεπώς, εξαιτίας του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος η αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα του ενάγοντα από την εργασία του ανέρχεται σε 5.000€ (1.000€ Χ 5 μήνες = 5.000€). 

Η ανωτέρω ζημία του περιορίστηκε κατά ένα μέρος με παροχές του Ο.Α.Ε.Ε.), στην ασφάλιση του οποίου υπαγόταν ο ενάγων. 

Κατά το επίδικο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενάγων ήταν ανίκανος να εργαστεί, επιδοτήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Ε. με το ποσό των 586,41€ μηνιαίως και, συνολικά, στη διάρκεια των 4 μηνών, με το ποσό των 2.345,64€ (586,41€ Χ 4 μήνες = 2.345,64€). 

Για το ανωτέρω ποσό επιδότησης ο Ο.Α.Ε.Ε. έχει κατά νόμο ευθεία αξίωση εναντίον του υπόχρεου προς αποζημίωση, διότι υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη αξίωση του ενάγοντος, (βλ. άρθρο 10 § 5 του ν.δ. 4104/1960, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 § 1 του ν. 4476/1965, άρθρο 1 του β.δ. 226 της 22.02/21.03. 1973, άρθρο 10 § 5 του ν.δ. 4104/1960, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 18 του ν. 1654/1986, ΑΠ 70/2005), και, εφόσον προβάλλεται ισχυρισμός από την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 47 § 6 του Ν. 3518/2006, πρέπει να αφαιρεθεί από την αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα που οφείλει η ασφαλιστική εταιρία σύμφωνα με τα άρθρα 928 και 929 ΑΚ, κάθε ποσό που δικαιούται να αξιώσει (και ήδη έλαβε) ο παθών ενάγων για την ίδια αιτία από τον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο υπάγεται. 

Συνεπώς, η ανωτέρω επίδικη αξίωση του ενάγοντος είναι βάσιμη κατά το μέρος της που δεν καλύφθηκε με επιδότηση του Ο.Α.Ε.Ε., ήτοι κατά το μέρος της που προκύπτει μετά την αφαίρεση του αντίστοιχου ποσού επιδότησης από το ποσό της αποθετικής ζημίας του. Το μέρος της αποθετικής ζημίας, ως προς το οποίο είναι βάσιμη η ανωτέρω αξίωση του ενάγοντος και για το οποίο δικαιούται ο ενάγων να λάβει αποζημίωση τα εισοδήματα που απώλεσε, ανέρχεται στο ποσό των 2.654,36 ευρώ, (ήτοι: 5.000,00€ – 2.345,64€ = 2.654,36€)

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Τρόπος υπολογισμού αποζημίωσης για απολεσθέντα εισοδήματα για εργαζόμενο με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε εταιρία courier σε αυτοκινητιστικό με τραυματισμό.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ