Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€

Πότε ένα παλαιό αυτοκίνητο υφίσταται ολική καταστροφή για τεχνικούς ή για οικονομικούς λόγους σε αυτοκινητιστικό ατύχημα;

Ολική καταστροφή αυτοκινήτου για οικονομικούς λόγους υπάρχει όταν το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου είναι μεγάλο σε σύγκριση με την εμπορική αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα με συνέπεια η επισκευή να θεωρείται μη συμφέρουσα.

Ολική καταστροφή αυτοκινήτου για τεχνικούς λόγους υπάρχει όταν οι μηχανικοί κρίνουν ότι η επισκευή του αυτοκινήτου δεν επιτρέπεται να γίνει διότι παρά την πιθανή επισκευή δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία του αυτοκινήτου μετά το αυτοκινητιστικό ατύχημα


Και στις δύο περιπτώσεις ολικής καταστροφής αυτοκινήτου, είτε δηλαδή για τεχνικούς λόγους είτε για οικονομικούς λόγους, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη προσδιορίζεται με βάση την εμπορική  αξία του αυτοκινήτου πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα μείον την αξία του αυτοκινήτου μετά το ατύχημα ου είναι γνωστότερη ως "σώστρα" ή "υπολείμματα".

Ας δούμε μία δικαστική απόφαση που αντιμετωπίζει περίπτωση αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής παλαιού αυτοκινήτου και  για τεχνικούς και για οικονομικούς λόγους 
Εξαιτίας του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος, το όχημα του ενάγοντος, αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής OPEL, μοντέλο KADETT, υπέστη σοβαρές και εκτεταμένες ζημίες, με αποτέλεσμα να υποστεί ολική καταστροφή, καθόσον το κόστος επισκευής του υπερβαίνει την εμπορική αξία του, κατά το χρόνο του αυτοκινητιστικού ατυχήματος, ποσού 1.050€€, δεδομένης της παλαιότητάς του (χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας 26 έτη), συνυπολογιζομένης και της εμπορικής αλλά και της τεχνικής υπαξίας του.
Κατά συνέπεια, πρόκειται για ολική καταστροφή του αυτοκινήτου, υπό την τεχνική αλλά και την οικονομική έννοια του όρου, όπως προκύπτει από την από .... έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ιδιώτη πραγματογνώμονα ..., που προσκομίζουν οι ενάγοντες, σύμφωνα με την οποία, το κόστος επισκευής του οχήματος του πρώτου ενάγοντος, μετά τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής, ανέρχεται στο ποσό των 2.567,80€, από τη δήλωση προς τη Δ.Ο.Υ. περί ακινησίας του οχήματος του πρώτου ενάγοντος και από τις φωτογραφίες που απεικονίζουν τις εκτεταμένες ζημίες που υπέστη το ανωτέρω όχημα. 
Κατά συνέπεια, ο πρώτος ενάγων δικαιούται ως αποζημίωση, την εμπορική αξία του αυτοκινήτου του κατά το χρόνο του αυτοκινητιστικού ατυχήματος, μειούμενη κατά το ποσό των 150€ €, που αντιστοιχεί στην αξία των σωζόμενων υπολειμμάτων. Το ποσό αυτό των 150€ κατέβαλε ήδη άλλωστε στον πρώτο ενάγοντα εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτων προς αγορά των υπολειμμάτων δυνάμει σχετικού δελτίου αποστολής – τιμολογίου. 
Πρέπει, λοιπόν, να επιδικασθεί στον πρώτο ενάγοντα αποζημίωση εκ της ανωτέρω αιτίας, ποσού 900€€. Τα ίδια ακριβώς δέχτηκε και η εκκαλουμένη, αναφορικά με την ολική καταστροφή του αυτοκινήτου του πρώτου ενάγοντος, εκτιμώντας ορθά τις αποδείξεις, απορριπτομένων τόσο του πρώτου λόγου εφέσεως του πρώτου ενάγοντος όσο και του πρώτου λόγου αντεφέσεως του αντεκκαλούντος, ως ουσία αβάσιμων.
Πρόσφατα είχαμε εξετάσει και μία ενδιαφέρουσα υπόθεση με αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής φορτηγού
Εάν θέλετε μπορείτε να βρείτε εδώ το δικηγορικό γραφείο μας.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Αφαιρώντας την αξία των σώστρων ή υπολειμμάτων  από την εμπορική αξία βρίσκουμε την αποζημίωση παλαιού αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους