ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 400€ ΓΙΑ ΘΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

Θλαστικό τραύμα από αυτοκινητιστικό ατύχημα και ηθική βλάβη
Ηθική βλάβη από θλαστικό τραύμα

Ηθική βλάβη λόγω θλαστικού τραύματος ορίζεται στο ποσό των 400€ σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με ελαφρύ τραυματισμό του θύματος.

Σε κάθε τραυματισμό από αυτοκινητιστικό ατύχημα, το θύμα δικαιούται μία μορφή άυλης αποζημίωσης για την στενοχώρια  και την ταλαιπωρία που υπέστη από τον τραυματισμό του που λέγεται ηθική βλάβη.

Στο Ελληνικό Δίκαιο δεν υπάρχει κάποιος "πίνακας" με προκαθορισμένα ποσά αποζημιώσεων ανά είδος τραυματισμού. Το ποσό της ηθικής βλάβης καθορίζεται ανά περίπτωση από το δικαστήριο.

Ας δούμε λοιπόν το απόσπασμα από μία δικαστική απόφαση σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με τραυματισμό που επιδικάζει ηθική βλάβη 400€ λόγω θλαστικού τραύματος:

Το Δικαστήριο, εκτιμώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, που τέθηκαν υπ' όψη του και ίδια τις συνθήκες του αυτοκινητιστικού ατυχήματος, τη συνυπαιτιότητα στο επελθόν αποτέλεσμα, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων (πλην της ασφαλιστικής εταιρίας, που ενέχεται εγγυητικά), το ψυχικό άλγος που το θύμα δοκίμασε από τη σύγκρουση και τον τραυματισμό του (θλαστικό τραύμα αριστερής κροταφικής χώρας), αποφαίνεται ότι ο Ε υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας απαιτείται το εύλογο ποσό των 400€. Κατά συνέπεια, ορθά το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο προσδιόρισε την ηθική βλάβη στο ανωτέρω ποσό, απορριπτομένου ως ουσία αβάσιμου του λόγου εφέσεως της ασφαλιστικής εταιρίας.

Σε περίπτωση θανατηφόρου αυτοκινητιστικού ατυχήματος η αντίστοιχη "αποζημίωση" λέγεται ψυχική οδύνη από αυτοκινητιστικό ατύχημα .

Ζητήματα ηθική βλάβη πεζού από αυτοκινητιστικό ατύχημα είχαμε δε σε παλαιότερη ανάρτησή μας.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Ακόμη και στην περίπτωση ενός ελαφριού τραυματισμού από αυτοκινητιστικό ατύχημα με απλό θλαστικό τραύμα αποζημιώνεται και η ηθική βλάβη έστω και με 400€

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€