Αποζημίωση φορτηγού για ολική καταστροφή σε αυτοκινητικό ατύχημα

Η αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής φορτηγού σε αυτοκινητικό ατύχημα προσδιορίζεται αφαιρώντας από την εμπορική αξία του φορτηγού πριν το αυτοκινητιστικό ατύχημα την εμπορική αξία ως "παλιοσίδερα" ή ανταλλακτικά μετά το αυτοκινητικό ατύχημα.

Η καταβολή της αποζημίωσης υπολογίζεται με τόκο από το χρόνο επίδοσης της αγωγής. Τυχόν συνυπαιτιότητα του οδηγού του φορτηγού αυτοκινήτου που καταστράφηκε μειώνει ανάλογα κατά το ίδιο ποσοστό την αποζημίωση. 

Για να μειωθεί όμως η αποζημίωση κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του οδηγού στην πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος θα πρέπει αν το ζητήσει ο εναγόμενος υποβάλλοντας ένσταση. Εάν δεν υποβληθεί ένταση, η αποζημίωση καταβάλλεται ολόκληρη.

Ας δούμε αυτά τα ζητήματα όπως πού εύστοχα αναπτύχθηκαν σε μία δικαστική απόφαση εφετείου: "Το υπ' αριθμ. κυκλ. ........ ΙΧΦ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ενάγουσας εταιρίας, εξ αιτίας του αυτοκινητικού ατυχήματος καταστράφηκε ολοσχερώς

Το αυτοκίνητο αυτό ήταν φορτηγό εργοστασίου κατασκευής Τ....., τύπου Η.....,  είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στις ....., χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών της ενάγουσας και είχε διανύσει ..... χλμ. 

Η αγοραία (εμπορική) αξία αυτού πριν από το αυτοκινητικό ατύχημα ανερχόταν στο ποσό των 13.000€. 

Η ενάγουσα εταιρία με την αγωγή της αφαιρεί από το ποσό της αιτούμενης αποζημιώσεως το ποσό των 1.000€ το οποίο αντιστοιχεί στην αξία των υπολειμμάτων του  φορτηγού αυτοκινήτου  της.

 Επομένως από την ολοσχερή  καταστροφή  του φορτηγού αυτοκινήτου  της η ενάγουσα εταιρία ζημιώθηκε κατά το ποσό των 12.000€ και άρα πρέπει να της επιδικασθεί ισόποση αποζημίωση

Το ποσό αυτό πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα χωρίς να μειωθεί κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του οδηγού του οχήματος της, καθώς δεν προβλήθηκε σχετική ένσταση από τους εναγόμενους. 

Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση έκρινε ομοίως δεν έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και ο περί του αντιθέτου λόγος της έφεσης είναι αβάσιμος και απορριπτέος. 

Περαιτέρω το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε σιγή το αίτημα της ενάγουσας εταιρίας για επιδίκαση νομίμων τόκων επί του ως άνω επιδικασθέντος ποσού των 12.000€ από την επίδοση της αγωγής έσφαλε ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 346 του ΑΚ και 106 ΚΠολΔ και επομένως πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος ο σχετικός λόγος έφεσης της ως άνω ενάγουσας.

Εάν βρήκατε ενδιαφέρον το θέμα, ίσως σας ενδιαφέρει και η περίπτωση αποζημίωσης λόγω ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας σε αυτοκινητικό ατύχημα ή το τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγών λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Για σχόλια, απορίες κλπ επικοινωνήστε με το δικηγόρο τροχαίων ατυχημάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συγκρίνοντας την εμπορική αξία πριν και μετά το αυτοκινητικό ατύχημα υπολογίζουμε την αποζημίωση φορτηγού αυτοκινήτου που υπέστη ολική καταστροφή σε αυτοκινητικό ατύχημα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ