Αποζημίωση για υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε αυτοκινητιστικό ατύχημα

Τραυματίας αυτοκινητιστικού ατυχήματος έχει αξίωση αποζημίωσης για δαπάνη υπηρεσιών τρίτου προσώπου, ακόμη και αν τη σχετική φροντίδα έλαβε από τους γονείς του.

Η αποζημίωση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας υπολογίζεται στο ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει στο τρίτο πρόσωπο που θα προσλάμβανε για το σκοπό αυτό εάν δεν τον φρόντιζαν χωρίς αντάλλαγμα οι γονείς του.

Ας δούμε μία χαρακτηριστική εφετειακή απόφαση, η οποία κατά το ενδιαφέρον μέρος της έχει ως εξής: 
"O τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα ο οποίος δέχεται τις αυξημένες περιποιήσεις και φροντίδες των γονέων του για την αποκατάσταση της υγείας του, δικαιούται ν' απαιτήσει από το υπόχρεο ως αποζημίωση τουλάχιστον το ποσό που θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει σε τρίτο πρόσωπο που θα προσλάμβανε για , έστω και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν καταβάλλει κανένα τέτοιο ποσό στους γονείς του, οι οποίοι, με υπερένταση ενίοτε των προσπαθειών τους και σε βάρος άλλων απασχολήσεων τους, ασχολούνται πλέον με το τραυματισμένο τέκνο τους (βλ. ΑΠ 833/2005 ΕλΔ 47, 96, ΑΠ 371/2001 ΝοΒ 50, 347). Σύμφωνα με το παραπάνω, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε ότι είναι νόμιμο το σχετικό κονδύλιο της αγωγής, με το οποίο ο ενάγων ζητεί  το ποσόν των 9.504 ευρώ που θα κατέβαλε ως αποζημίωση για υπηρεσίες τρίτου προσώπου, αν η μητέρα του δεν ασχολείτο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του το διάστημα που ήταν ανίκανος προς τούτο, δεν έσφαλε, αλλ' ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 930 παρ.3 ΑΚ και γι' αυτό ο λόγος της έφεσης των εκκαλούντων εναγομένων, με τον οποίο υποστηρίζουν τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος."

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε αυτοκινητιστικό ατύχημα με τραυματισμό ο τραυματίας δικαιούται αποζημίωση για υπηρεσίες τρίτου προσώπου | αποκλειστικής νοσοκόμας ακόμη και αν τον φρόντιζαν οι γονείς του χωρίς αντάλλαγμα

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€