ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ
ΔΑΠΑΝΗ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η δαπάνη αγοράς θωρακικού κηδεμόνα περιλαμβάνεται στην αποζημίωση που δικαιούται ο τραυματίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Η  αγοράς και χρήση του θωρακικού κηδεμόνα θα πρέπει να προκύπτει από ιατρική γνωμάτευση.

Εφόσον υπάρχει ιατρική γνωμάτευση, ο τραυματίας του αυτοκινητιστικού ατυχήματος μπορεί να συμπεριλάβει τη σχετική δαπάνη αγοράς του θωρακικού κηδεμόνα στην αποζημίωση, εφόσον κατέβαλε ο ίδιος τη σχετική δαπάνη και όχι το ασφαλιστικό του ταμείο.

Ας δούμε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα δικαστικής απόφασης για αγορά θωρακικού κηδεμόνα: Η ίδια ενάγουσα για την αποκατάσταση της υγείας της δαπάνησε το ποσό των 1.200€ για την αγορά κατόπιν σύστασης των θεραπόντων ιατρών θωρακικού κηδεμόνα (βλ. την υπ' αριθμ. .... απόδειξη της εταιρείας πώλησης ιατρικών ειδών «....»), ενώ από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι κατά το χρόνο του επίδικου αυτοκινητιστικού ατυχήματος η ενάγουσα ήταν ασφαλισμένη σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο να κάλυψε την ανωτέρω δαπάνη. Συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του της επιδίκασε για τις ανωτέρω αιτίες το ανωτέρω ποσό των 1.200€ ευρώ ορθά εφάρμοσε το νόμο και δεν έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων γι` αυτό και οι συναφείς λόγοι της έφεσης των εναγομένων, με τους οποίους αυτοί υποστηρίζουν τα αντίθετα είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Στην αποζημίωση τραυματία από αυτοκινητιστικό ατύχημα  περιλαμβάνεται η αγορά θωρακικού κηδεμόνα και κάθε απαραίτητη ιατρική δαπάνη.


Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ολική καταστροφή παλαιού αυτοκινήτου αξίας 1050€