Αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα οικοδόμου από αυτοκινητικό ατύχημα

Ας δούμε πώς αποζημιώθηκε οικοδόμος για διαφυγόντα εισοδήματα από αυτοκινητικό ατύχημα.

Ο οικοδόμος κατέστη ολικά ανίκανος να εργαστεί λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Το δικαστήριο έκρινε επί της αξίωσης του να αποζημιωθεί για τα διαφυγόντα εισοδήματα των επομένων ετών, κατά τα οποία θα ήταν ανίκανος για εργασία λόγω της αναπηρίας του.

Η αποζημίωση επιδικάστηκε με εφάπαξ καταβολή των ημερομισθίων που ο οικοδόμος θα λάμβανε τα επόμενα 4 έτη και με μηνιαίες δόσεις των ημερομισθίων που θα λάμβανε τα επόμενα 35 έτη.

Η αποζημίωση υπολογίστηκε με βάση 15 ημερομίσθια εργασίας ανά μήνα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η αποζημίωση μειώθηκε κατά ποσοστό 20% λόγω συνυπαιτιότητας του θύματος στο αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Απορρίφθηκε το αίτημα του θύματος του αυτοκινητιστικού ατυχήματος για αποζημίωση απώλειας σύνταξη γήρατος ελλείψει επαρκούς χρόνου ασφάλισης.

Το θύμα του αυτοκινητιστικού ατυχήματος ήταν ανασφάλιστο από τον εργοδότη.

Ας δούμε την απόφαση για την αποζημίωση διαφυγόντων εισοδημάτων οικοδόμου λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα

"Το θύμα του αυτοκινητιστικού ατυχήματος προ του τραυματισμού του εργαζόταν ως ανειδίκευτος εργάτης οικοδομοτεχνικών έργων σε κατασκευαστική εταιρία, η οποία, κατά το χρόνο εκείνο, δραστηριοποιείτο στην κατασκευή του έργου ..... αντί μικτού ημερομισθίου 52,35 ευρώ και καθαρού 42,17 ευρώ, μετά από τις κρατήσεις για την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς του. 

Στην ανωτέρω εταιρία είχε προσληφθεί στις ..... αλλά δεν είχε αποκτήσει βιβλιάριο ασφάλισης (ήταν δηλαδή ανασφάλιστος ), ώστε να δικαιούται ασφαλιστική κάλυψη και γι' αυτό δεν έλαβε καμία παροχή από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Αν δεν μεσολαβούσε ο τραυματισμός του, με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, θα αποκόμιζε από την εργασία του αυτή, κατά το διάστημα από .... έως και ... (σύνταξη της αγωγής), το ποσό των 1.054,25 ευρώ μηνιαίως (25 ημέρες Χ 42,17 ευρώ την ημέρα) κατά μέσο όρο. 

Εξαιτίας της ολικής ανικανότητάς του προς εργασία, κατά το παραπάνω διάστημα, απώλεσε το συνολικό ποσό των 10.879,86 ευρώ [(10 μήνες Χ 25 ημέρες Χ 42,17 ευρώ την ημέρα) + (8 ημέρες Χ 42,17 ευρώ την ημέρα)]. 

Το εν λόγω όμως ποσό πρέπει να μειωθεί κατά το άνω ποσοστό συνυπαιτιότητας αυτού στον τραυματισμό του (20%) και, επομένως, ο ενάγων δικαιούται το υπόλοιπο ποσό, ανερχόμενο σε 8.704 ευρώ (10.879,86 Χ80%), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. 

Περαιτέρω, ο ενάγων που γεννήθηκε στις ..... και ήταν κατά χρόνο του ατυχήματος 22 ετών και με καλή υγεία, θα συνέχιζε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων να εργάζεται και μετά τις .... ως ανειδίκευτος εργάτης οικοδομοτεχνικών έργων, στην ίδια επιχείρηση ή σε άλλη παρεμφερή, αν δεν συνέβαινε το ατύχημα, πραγματοποιώντας 15 ημερομίσθια το μήνα κατά μέσο όρο, λόγω του πλήγματος που έχει υποστεί ο κατασκευαστικός κλάδος, συνεπεία της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης, αντί καθαρού ημερομισθίου 42,17 ευρώ κατά μέσο όρο. 

Συνεπεία του ενδίκου τραυματισμού του και της προαναφερόμενης καταστάσεως της υγείας του, η ολική ανικανότητά του προς εργασία, θα διαρκέσει με βεβαιότητα μέχρι τις ..... (37,5 επιπλέον μήνες) και ως εκ τούτου θα ζημιωθεί μηνιαίως κατά το ποσό των 632,55 ευρώ κατά μέσο όρο. 

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα από .... έως ... ο ενάγων θα ζημιωθεί κατά το συνολικό ποσό των 23.720,62 ευρώ (37,5 μήνες Χ 632,55 μηνιαίως), το οποίο πρέπει να του επιδικασθεί σε εφάπαξ κεφάλαιο, διότι η εφάπαξ καταβολή εξυπηρετεί καλλίτερα τα συμφέροντά του, ενόψει της ολικής ανικανότητάς του προς εργασία

Το εν λόγω όμως ποσό πρέπει να μειωθεί κατά το άνω ποσοστό συνυπαιτιότητας αυτού στον τραυματισμό του (20%) και, επομένως, ο ενάγων δικαιούται το υπόλοιπο ποσό, ανερχόμενο σε 18.976,5 ευρώ (23.720,62 Χ 80%), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. 

Για το υπόλοιπο επίδικο διάστημα από ... έως ... (35 ετών) ο ενάγων θα ζημιωθεί κατά το ποσό των 632,55 ευρώ μηνιαίως, το οποίο πρέπει να αναγνωρισθεί ότι δικαιούται σε μηνιαίες δόσεις, αφού τα προηγούμενα κονδύλια, που επιδικάζονται υπέρ αυτού, επαρκούν για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών του. 

Το εν λόγω όμως ποσό πρέπει να μειωθεί κατά το άνω ποσοστό συνυπαιτιότητας αυτού στον τραυματισμό του (20%) και, επομένως, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι ο ενάγων δικαιούται το ποσό των 506 ευρώ μηνιαίως (632,55 X 80%), με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε απαιτητής δόσης μέχρι την εξόφληση. 

Περαιτέρω, η αξίωση επιδίκασης αποζημιώσεως λόγω απώλειας συντάξεως γήρατος, κατά το διάστημα από την επομένη της αναμενόμενης συνταξιοδοτήσεως του ενάγοντος (13-12-2049) έως την 16-1-2063, πρέπει να απορριφθεί, ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι αυτός θα κατοχύρωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα λήψεως πλήρους ή μειωμένης συντάξεως γήρατος, ενόψει μάλιστα ότι μέχρι το χρόνο του αυτοκινητιστικού ατυχήματος δεν είχε υπαχθεί στην ασφάλιση συγκεκριμένου ασφαλιστικού φορέα."

Εάν σας απασχολεί το ζήτημα που εξετάζουμε, μπορείτε να δείτε και τις παρεμφερείς αναρτήσεις μας για αποζημίωση λόγω αναπηρίας κάτω άκρου από αυτοκινητιστικό ατύχημα και για αποζημίωση ηθικής βλάβης λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια και τις απορίες σας για την αποζημίωση διαφυγόντων εισοδημάτων από αυτοκινητιστικό ατύχημα.

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Εφόσον κατέστη ανίκανος για εργασία λόγω αναπηρίας από αυτοκινητιστικό ατύχημα, ο οικοδόμος δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ